Obchodné podmienky

Nakupovanie tovaru v našom elektronickom obchode na stránke www.najlacnejsiedrezy.sk môžu uskutočniť právnické aj fyzické osoby za predpokladu dodržania nižšie uvedených pravidiel.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky  upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcej z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je ReMar s.r.o., Panónska cesta 4, 851 014 Bratislava, IČO: 45291136, IČ DPH: SK2022945133, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka číslo: 62222/B, predávajúci je platcom DHP, prevádzka elektronického obchodu predávajúceho – www.najlacnejsiedrezy.sk, (ďalej len ako „predávajúci“ ) a kupujúcimi zákazníkmi, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru v ponuke na internetovej stránke elektronického obchodu drezyonline.sk

Kontaktné údaje na predávajúceho:

ReMar Slovakia, s.r.o. 
Panónska cesta 4
Bratislava - mestská časť Petržalka 851 04 
Slovensko
 
 
IČO: 45291136 
DIČ: 2022945133 
IČ DPH: SK2022945133 
 
 
Okr. súd Bratislava I, odd. Sro, vl. č. Vložka číslo:  62222/B 
 

 

Tel: +421 944 003 302

e-mail: info@najlacnejsiedrezy.sk

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Číslo účtu:
2701638495
IBAN:
SK2083300000002701638495
BIC/SWIFT:
FIOZSKBAXXX

 

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia

Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

Prievozská 32, P.O. Box 5 820 07 Bratislava 27

 

OBJEDNÁVKA

Kupujúci objednáva tovar u predávajúceho prostredníctvom vloženia produktu do elektronického nákupného košíka na internetovej stránke www.najlacnejsiedrezy.sk, a vyplnením údajov a odoslaním objednávky prostredníctvom tlačidla „odoslať objednávku“, alebo tovar objednáva telefonicky. Takto vykonaná objednávka sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č.250/2007 Z. z. v znení neskorších zmien a predpisov chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

Ak nakupujete ako spotrebiteľ – fyzická osoba, uveďte prosím do objednávky tieto povinné údaje: meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail, vybraný spôsob doručenia a platby tovaru a adresu pre doručenie tovaru.

Ak nakupujete ako firma – právnická osoba, prosíme o uvedenie týchto povinných údajov do objednávky:  názov a sídlo firmy ( zapísané v obchodnom registri), IČO a IČ DPH ak je registrovaná ako platca DPH a prevádzkuje podnikateľskú činnosť, meno a priezvisko osoby zodpovednej za objednávku, telefón a email kupujúceho, spôsob doručenia a platby a adresu pre doručenie tovaru.

Kúpna zmluva je uzatvorená prijatím objednávky predávajúcim a overení dostupnosti a termínu dodania tovaru - na základe e-mailového potvrdenia objednávky kupujúcemu na zadanú e-mailovú adresu uvedenú v osobnom profile kupujúceho alebo v objednávkovom formulári.

Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje identifikáciu kupujúceho, číslo objednávky, dátum a čas prijatia objednávky do systému predávajúceho, názov, množstvo a cenu objednaného tovaru, typ a cenu dopravy tovaru, celkovú cenu objednávky a informácie o dobe dodania objednaného tovaru. Na uvedené telefónne číslo alebo e-mailovú adresu budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie týkajúce sa danej objednávky.

Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom variante tovaru. Predávajúci je viazaný kupujúcemu svojou ponukou tovaru prezentovaného na internetovej stránke predávajúceho garantovať ceny počas lehoty 24 hodín od odoslania oznámenia o prijatí objednávky kupujúcemu.

Stornovanie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci má právo uskutočniť storno objednávky až do potvrdenia objednávky predávajúcim. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom, faxom).

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa Dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku. Odstúpenie od zmluvy musí byť uskutočnené písomnou formou (pod písomnou formou sa rozumie listina o odstúpení od kúpnej zmluvy podpísaná spotrebiteľom), a musí obsahovať všetky údaje slúžiace k identifikácii tovaru, kupujúceho a predávajúceho a musí byť doručené spolu s tovarom do prevádzky predávajúceho v lehote do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru. Náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci. Predávajúci vyúčtuje kupujúcemu pri vrátení tovaru náklady spojené s prepravou pri doručovaní objednávky, čo predstavuje v rámci Slovenskej republiky sumu 7 eur.

Tovar, ktorý kupujúci vracia, nesmie byť poškodený ani používaný, musí byť v pôvodnom a nepoškodenom obale a kupujúci je povinný odovzdať spolu s tovarom všetky dokumenty týkajúce sa predmetného tovaru – návod na obsluhu alebo montáž, záručný list, doklad o nadobudnutí a pod., ktoré obdržal pri jeho kúpe. Tovar sa nevracia na dobierku ani nezasiela Slovenskou poštou. Takto zaslaný tovar sa neprijíma a vracia späť.

Pri dodržaní vyššie uvedených podmienok, predávajúci prevezme tovar späť a do 14 pracovných dní odo dňa odstúpenia od zmluvy je povinný vrátiť vopred dohodnutým spôsobom sumu alebo preddavok, ktorý kupujúci uhradil za tovar.

Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy uzatvorenej na diaľku v nasledujúcich prípadoch:

 • ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť
 • v prípade objednania tovaru na zákazku

V prípade akceptovania požiadavky kupujúceho na odstúpenie od kúpnej zmluvy po lehote 14 pracovných dní, má predávajúci právo požadovať úhradu vzniknutých nákladov a zmluvnú pokutu vo výške xx% z fakturovanej peňažnej čiastky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku (odstúpiť od zmluvy) alebo jej časť ak:

 • sa tovar nevyrába alebo sa prestal vyrábať
 • sa zmenila cena dodávateľa tovaru
 • vystavená cena tovaru bola chybná

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všetky informácie o reklamáciách, ich presné podmienky a reklamačný formulár nájdete na našej stránke elektronického obchodu v časti  Reklamačný poriadok

OCHRANA A SPRACOVÁVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ReMar s.r.o. rešpektuje Vaše právo na súkromie a preto k Vašim osobným údajom pristupujeme profesionálne a citlivo. V zmysle zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sme prijali všetky potrebné opatrenia na bezpečné uchovanie Vašich osobných údajov, ktoré nám sprostredkujete.

Naša spoločnosť (prevádzkovateľ) získava iba tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné na splnenie záväzkov, ktoré zákazník objednaním tovaru od prevádzkovateľa očakáva. Ide o osobné údaje, ktoré sú potrebné na uzatvorenie kúpnej zmluvy, informovanie o stave objednávky a sprostredkovanie doručenia tovaru. Bez poskytnutia týchto údajov nie je možné prijatú objednávku spracovať. V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov je zákazník (dotknutá osoba) povinný pravdivo vyplniť všetky požadované údaje. 

Nákup tovaru z nášho e-shopu nie je podmienený registráciou. Registrácia však poskytuje dotknutej osobe ďalšie možnosti správy objednávok. Pri registrácii máte možnosť udeliť nám súhlas na zaradenie Vašej e-mailovej adresy do našej databázy e-mailov, aby sme Vám mohli poskytnúť informácie o našom tovare, službách a novinkách na webovej stránke. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať, stačí ak svoje rozhodnutie oznámite písomne na adresu spoločnosti alebo e-mailom na adrese: info@najlacnejsiedrezy.sk.

Prevádzkovateľ prijíma všetky potrebné opatrenia na zachovanie utajenia a bezpečnosti Vašich osobných údajov. K poskytnutým osobným údajom majú prístup len oprávnené osoby prevádzkovateľa a sprostredkovatelia, ktorí sú viazaní nakladať s nimi v zmysle zásad ochrany osobných údajov uvedených v bezpečnostnej smernici a sprostredkovateľskej zmluve. Osobné údaje sú spracúvané výhradne v zmysle účelu, na ktorý boli poskytnuté. Osobné údaje, ktorých účel spracúvania sa skončil spoločnosť likviduje. V prípade, že sú predmetom spracúvania osobné údaje uvedené na úradných dokladoch, dotknutá osoba môže požiadať o ich vrátenie. Naša spoločnosť v žiadnom prípade získané osobné údaje nesprístupňuje ani nezverejňuje.

Dotknutá osoba poskytuje svoje osobné údaje dobrovoľne a je si vedomá toho, že údaje môžu byť v súvislosti s poskytovanými službami ukladané na serveroch.  Dotknutá osoba je povinná uvádzať pravdivé a aktuálne osobné údaje a zároveň je v prípade ich zmeny povinná informovať našu spoločnosť. Údaje uvedené v registračnom formulári ako aj údaje o nákupoch dotknutej osoby sú spracúvané počas celej doby trvania registrácie v e-shope.

Dotknutá osoba má právo v zmysle § 28 zákona č. 122/2013:

 • na základe písomnej žiadosti vyžadovať od prevádzkovateľa potvrdenie či sú alebo nie sú jej osobné údaje 
 • vyžadovať informáciu, akým spôsobom sú jej osobné údaje spracúvané
 • vyžadovať informácie o zdroji, z ktorého prevádzkovateľ získal jej osobné údaje
 • vyžadovať zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadovať opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania
 • vyžadávať likvidáciu svojich osobných údajov, ktoré sú spracúvané, ak došlo k porušeniu zákona
 • vyžadovať blokovanie osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby
 • na základe písomnej žiadosti namietať voči spracúvaniu - využívaniu - poskytovaniu svojich osobných údajov a žiadať ich likvidáciu v prípade, že sú tieto údaje bez jej súhlasu spracúvané a využívané na účely priameho marketingu

Všetky oprávnené požiadavky dotknutej osoby budú splnené a dotknutá osoba bude o nich informovaná do 30 dní od ich prijatia. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva elektronickou poštou, písomnou formou alebo osobne na adrese spoločnosti.V prípade, že budete mat záujem o zrušenie registrácie na našej webovej stránke, stačí, svoje rozhodnutie písomne oznámiť e-mailom na adrese: info@najlacnejsiedrezy.sk. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo ukončiť registráciu v e-shope, ak nebola za posledných 24 mesiacov zrealizovaná žiadna objednávka. Po zrušení registrácie a po ukončení účelu spracovania budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované. Účtovné a iné doklady spojené s vybavovaním objednávky je naša spoločnosť povinná uchovávať v zmysle zákona č. 395/2002 o archívoch a registratúrach po dobu 10 rokov od vybavenia objednávky. Po tejto lehote budú údaje zlikvidované.

V prípade, že máte otázky týkajúce sa Vašich osobných údajov, kontaktujte našu spoločnosť.

DODACIE PODMIENKY A LEHOTY

Dodacia lehota uvedená pri každom produkte určuje počet dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy  po odovzdanie objednávky prepravcovi. Vo všeobecnosti, ak je daný tovar na sklade, termín dodania tovaru je od 3 do 8 pracovných dní, v závislosti od zvolenej platby kupujúcim a spôsobu dopravy.

V prípade, že tovar nie je skladom, dodacia lehota je do 14 pracovných dní. Presný termín dodania a dostupnosť si môžete overiť na telefónnom čísle 0903 208 005 v pracovných hodinách kamennej predajne alebo na e-mailovej adrese info@najlacnejsiedrezy.sk. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru spôsobenú kuriérskou službou, a taktiež nezodpovedá za kupujúcim nesprávne uvedenú dodaciu adresu, prípadne zavinením tretej strany.

Kupujúci sa zaväzuje prevziať tovar v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke ako dodacia adresa. Kupujúci je povinný skontrolovať si tovar pri jeho prevzatí od predajcu alebo kuriéra a potvrdiť nepoškodenú dodávku v úplnom stave svojím podpisom na doklade o prevzatí. V prípade, že kupujúci zistí, že tovar alebo obal tovaru je mechanicky poškodený, je povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru. V prípade zistenia poškodenia tovaru je kupujúci povinný vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru, ktorého správnosť potvrdí dopravca. Na základe takto vyhotoveného záznamu doručeného predávajúcemu môže následne predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru, zľavu na tovar alebo v prípade neodstrániteľných vád tovaru dodať kupujúcemu nový tovar.

Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení a odovzdaní tovaru. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

DOPRAVA

Spôsob dopravy tovaru si kupujúci zvolí sám cez objednávkový formulár v e-shope alebo pri inom spôsobe komunikácie. Kupujúci si môže vybrať z niekoľkých spôsobov doručenia a prevzatia objednaného tovaru:

 • Toptrans – doprava kuriérom v rámci celej Slovenskej republiky, pri kúpe tovaru s označením „doprava zdarma“  - 0 €
 • Standard – bežná doprava kuriérom v rámci celej Slovenskej republiky - 7 €
 • osobný odber – na prevádzke predávajúceho na adrese Panónska cesta 4, 851 014 Bratislava, v pracovných dňoch počas otváracích hodín medzi 10-18 hodinou, v inom termíne len na základe dohody prostredníctvom e-mailu alebo telefonického rozhovoru na číslach 0903 208 005, 0918 799 246, 02/4364 0456. Pozrite si mapu kde nás nájdete

Bližšie informácie o spôsoboch a cenách prepravy nájdete na našej stránke elektronického obchodu v časti Doprava.

SPÔSOB PLATBY

Ceny uvedené na internetových stránkach elektronického obchodu platia výhradne pre nákup prostredníctvom elektronického obchodu predávajúceho. Pri každom produkte je uvedená cena bez DPH ako aj cena s DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky, nezahŕňa však cenu dodania tovaru. Akciové ceny platia do vyčerpania skladových zásob, prípadne do dátumu uvedeného v detaile produktu. Akékoľvek ďalšie zľavy poskytované nad rámec zliav uvádzaných pri jednotlivých produktoch sú uvedené na stránke www.drezyonline.sk.

Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy, v dohodnutej lehote splatnosti podľa kúpnej zmluvy, vrátane nákladov na doručenie tovaru, najneskôr však pri prevzatí tovaru, formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna cena pripísaná na účet predávajúceho.

Za objednaný tovar môže kupujúci zaplatiť niekoľkými spôsobmi:

 • faktúra
 • PayPal
 • TatraPay
 • CardPay
 • dobierka
 • platba na predajni

Bližšie informácie o spôsoboch platby na objednaný tovar nájdete na našej stránke elektronického obchodu v časti  Spôsob platby.

ZÁRUKA A SERVIS

Kupujúci obdrží pri nákupe tovaru príslušné záručné listy, v ktorých sú uvedené konkrétne záručné a servisné podmienky daného produktu.

Vo všeobecnosti, pokiaľ nie je v záručnom liste uvedené inak, je záručná doba stanovená na 24 mesiacov. Reklamovať je možné len tovar zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení tovaru predávajúcemu.

Oprávnenie na záruku zaniká v prípade, že ku chybe došlo mechanickým poškodením tovaru, prevádzkovaním tovaru v nevhodných podmienkach, neodbornou montážou, nedodržaním príslušných noriem zo strany kupujúceho alebo osoby, ktorá kupujúcemu montáž vykonávala, alebo ak bol prevedený zásah do výrobku inou než oprávnenou osobou. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené živelnou pohromou a nesprávnym zaobchádzaním.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky alebo e-mailom. oznámiť predávajúcemu, že daný tovar vykazuje chybu a tiež akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie. Predmetný tovar pošle kupujúci na adresu predávajúceho ako doporučený balík, nie na dobierku. Do zásielky priloží kupujúci dokument, v ktorom uvedie dôvod reklamácie, svoje kontaktné údaje ako aj doklad o nadobudnutí reklamovaného tovaru u predávajúceho. V prípade neoprávnenej reklamácie znáša všetky náklady na dopravu tovaru kupujúci. Predávajúci vybaví reklamáciu do 30 dní odo dňa doručenia reklamovaného tovaru.

Bližšie informácie o reklamácii a jej presné podmienky nájdete v časti  Reklamačný poriadok.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť uzavretím kúpnej zmluvy, a kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu alebo úpravu týchto podmienok kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Do doby prechodu vlastníckych práv z predávajúceho na kupujúceho, ktorý má výrobky a služby v držbe, má kupujúci všetky povinnosti uschovateľa veci a je povinný výrobky a služby na vlastné náklady bezpečne uschovať a označiť ich tak, aby boli za každých okolností identifikovateľné ako tovar predávajúceho.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

Vážený spotrebiteľ, vždy sa snažíme urobiť všetko pre to, aby sme prípadný problém, či nedorozumenie vyriešili rýchlo a k Vašej spokojnosti.

Ak sa napriek tomu domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojný so spôsobom, ktorým sme vybavili Vašu reklamáciu, svoju žiadosť o nápravu nám zašlite na našu emailovú adresu: info@najlacnejsiedrezy.sk

V prípade ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa doručenia jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa zákona č. 391/2015 Z. z.. O alternatívnom riešení sporov prostredníctvom subjektu alternatívneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky alebo prostredníctvom platformy na riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh spotrebiteľa odmietnuť, napr.:

 • ak vyčísliteľná hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur
 • ak je vzhľadom na všetky okolnosti zrejmé, že alternatívne riešenie sporu by bolo možné viesť len s vyvinutím neprimeraného úsilia, a podobne
 • ak sa jedná o právnickú osoba, ktorá pri uzatváraní zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania


Strany sporu sú povinné poskytnúť potrebnú súčinnosť subjektu alternatívneho riešenia sporov na dosiahnutie rýchleho a efektívneho priebehu alternatívneho riešenia sporu.

Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

Náklady spojené s alternatívnym riešením sporu znáša každá zo strán sporu samostatne bez možnosti ich náhrady.

Tieto nákupné podmienky sú platné od 1. 7. 2014 a plne nahradzujú predchádzajúce nákupné podmienky.