S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Najnižšie cenyVážení  zákazníci, sme radi a vážime si, že nakupujete v našom e-shope drezyonline.sk. Prajeme si,...

TOVAR V AKCII

Akciová cena 203,00 €
skladom
Akciová cena 232,00 €
skladom
Akciová cena 143,00 €
skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

Akciová cena 232,00 €
skladom
Akciová cena 123,00 €
skladom

ANKETA

Ako ste našli našu webovú stránku?

na Google 48% na inom webe 15% odporučil Vás môj známy 17% iným spôsobom 20%

» Reklamácie
Reklamačný poriadok a vrátenie tovaru

Náš tím za elektronický obchod najlacnejsiedrezy.sk  sa vždy snaží vybaviť všetky objednávky ku Vašej spokojnosti, napriek tomu sa však môže stať, že s tovarom nebudete spokojní. V prípade, ak budete chcieť tovar reklamovať alebo vrátiť, je potrebné postupovať podľa nasledujúcich podmienok.

Za vady tovaru zodpovedá predávajúci. Kupujúci je povinný nárok zo zodpovednosti za vady tovaru (ďalej len reklamácia) uplatniť u predávajúceho bezodkladne po ich zistení postupom v súlade s reklamačným poriadkom predávajúceho.

Odstúpenie kupujúceho od kúpnej zmluvy na základe ustanovenia § 7, 8, 9, 10 zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku") :

Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru podľa dodacích podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku 

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

Reklamovať tovar a jeho vady musí urobiť kupujúci písomnou formou, e-mailom alebo poštou prostredníctvom tohto formulára.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou-  e-mailom alebo poštou.

 

Adresa pre zaslanie písomnej reklamácie (podania osobnej reklamácie) a doručenie reklamovaného tovaru :

ReMar Slovakia s.r.o.

Panónska cesta 4, 851 04 Bratislava

Telefonický kontakt: +421 944 003 302

E-mailová adresa pre zaslanie reklamácie: info@najlacnejsiedrezy.sk

Pracovná doba pre prijatie reklamácie: pracovné dni - 10:00 – 18:00 hod.

 

Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa- tovaru zhotoveného osobitne na objednávku napr. zákazkové miešanie, tovaru vyhotoveného na mieru, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v súlade s ust. § 7 ods. 6 predmetom ktorej je poskytnutie služby, ak sa jej poskytnutie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar do 14 dní od odstúpenia od zmluvy.

Predávajúci nie je povinný pri odstúpení od zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru vrátiť kupujúcemu platby skôr, ako mu bude tovar doručený, alebo kupujúci nepreukáže zaslanie tohto tovaru predávajúcemu /napríklad preukázaním podacieho lístku na pošte/.

Pri odstúpení od zmluvy, znáša kupujúci náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a po doručení tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim písomnou formou, avšak predávajúci a kupujúci sa môžu dohodnúť aj na inom spôsobe vrátenia platby. (faxom, e-mailom alebo poštou).

 

POSTUP PRI REKLAMÁCII TOVARU ZÁKAZNÍKOM :

Reklamovať je možné iba tovar zakúpený na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci a vzťahuje sa naň záruka.

Kupujúci je povinný všetok dodaný tovar prezrieť a skontrolovať kvalitu a funkčnosť dodaného tovaru čo najskôr po jeho dodaní a prevzatí vrátane úplnosti dodávky. Pokiaľ tak neučiní, može uplatniť nároky z vád zistených pri tejto kontrole len keď preukáže, že tovar mal tieto vady už v čase prevzatia tovaru.

Ak tovar vykazuje vady, kupujúci má právo uplatniť reklamáciu v prevádzkarni elektronického obchodu predávajúceho a to buď vyplnením reklamačného formulára na internetových stránkach predávajúceho alebo inou písomnou formou a doručí reklamáciu predávajúcemu osobne, elektronicky alebo písomne na poštovú adresu.

Predávajúci vydá v deň začatia reklamačného konania kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie vo vhodnej forme určenej predávajúcim, kde je povinný uviesť vady tovaru a deň začatia reklamačného konania. Tento doklad slúži kupujúcemu ako doklad k opätovnému vyzdvihnutiu reklamovaného tovaru.

 

Reklamačné konanie na tovar, ktorý je objektívne možné doručiť predávajúcemu, začína dňom, kedy kupujúci splní nasledujúcepodmienky:

 • doručenie písomnej reklamácie predávajúcemu a to osobne, poštou, alebo elektronickou poštou (e-mailom)
 • doručenie reklamovaného tovaru vrátane príslušenstva

Reklamovaný tovar je nutné doručiť do sídla prevádzky predávajúceho, ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska) a to osobne alebo poštou.

Predávajúci vybaví reklamáciu v termíne do 30 dní od začatia reklamačného konania, o čom vydá kupujúcemu písomný doklad.

 

KUPUJÚCI NEMÁ PRÁVO UPLATNIŤ REKLAMÁCIU NA:

 • záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť
 • na nevyhovujúci odtieň farby, pretože predávajúci nezodpovedá za zobrazenie jednotlivých odtieňov na výstupnom zariadení (monitor, tlačiareň) kupujúceho. Kupujúci bol riadne oboznámený tým, že odtieň objednaného tovaru sa môže líšiť od skutočnosti a tým kupujúci prevzal plnú zodpovednosť za zvolený odtieň.

 

NÁROK NA UPLATNENIE ZÁRUKY U PREDÁVAJÚCEHO KUPUJÚCIM ZANIKÁ:

 • nepredložením dokladu o zaplatení, dodacieho listu alebo záručného listu, príslušenstva alebo dokumentácie tovaru
 • neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
 • uplynutím záručnej doby tovaru
 • mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
 • používaním tovaru v podmienkach, ktoré neodpovedajú svojou vlhkosťou, chemickými a mechanickými vplyvmi prirodzenému prostrediu
 • neodborným zaobchádzaním, obsluhou, alebo zanedbaním starostlivosti o tovar
 • poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi platnými v SR
 • poškodením tovaru neodvrátiteľnými a/alebo nepredvídateľnými udalosťami
 • neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci
 • zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

 1. predávajúci zabezpečí odstránenie vady, alebo
 2. predávajúci vadný tovar vymení (určenie spôsobu vybavenia reklamácie závisí na rozhodnutí predávajúceho a kupujúci sa nemôže určenia vybavenia svojej reklamácie domáhať)

Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, ktoré bránia tomu, aby mohol byť tovar riadne užívaný ako bez vady, predávajúci vybaví reklamáciu:

 1. výmenou tovaru za tovar iný, funkčný, rovnakých alebo lepších technických parametrov
 2. alebo v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu na vadný tovar

 

Pre účely reklamácie sa za viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako dvakrát. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.

Tento reklamačný poriadok platí pre všetky prípady, okrem prípadov, kedy boli v kúpnej zmluve dojednané iné záručné a reklamačné podmienky.

 Pre riešenie prípadne vzniknutých sporov medzi predávajúcim a kupujúcim mimosúdnou cestou je možné využiť pre tento účel zriadenú ODR platformu . NajlacnejsieDrezy odporúčajú kontaktovať klientskú zónu pre riešenie prípadných problémov predtým, než bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Tento reklamačný poriadok je platný od 16. 5. 2016

YWJlOWR